Account Password

Source Period


台灣光源 (TLS)
Line Group Beamline No. PEC Beamline Name Beamline Ext. Status Spokesperson Ext. Manager Ext.
01A1 01A1 XR SWLS - White X-ray (PRT 75%) 1011 Open Hwu, Yeu-Kuang
3268
Chen, Hsiang-Hsin
3274
01B1 01B1 XR SWLS - X-ray Microscopy (PRT 75%) 1012 Open Tang, Mau-Tsu
7107
Wang, Chun-Chieh
7257
01C 01C1 XR SWLS - EXAFS 1013 Open Chan, Ting-Shan
7111
Lu, Ying-Rui
3379
01C2 XR SWLS - X-ray Powder Diffraction 1013 Open Sheu, Hwo-Shuenn
7122
Chang, Chung-Kai
7143
03A1 03A1 VUV BM - (HF-CGM) Photoabsorption/Photoluminescence 1031 Open Wu, Yu-Jong
7211
Chou, Sheng-Lung
3181
04 04C2 VUV Combustion Chemistry 1043 Open Lee, Yin-Yu
7114
Huang, Tzu-Ping
7142
05 05B1 VUV EPU - Soft X-ray Chemistry 1050 Open Liu, Chen-Lin
7320
Liu, Chen-Lin
7320
05B2 VUV EPU - PEEM 1052 Open Wei, Der-Hsin
7312
Chuang, Tzu-Hung
7350
07A1 07A1 XR IASW - X-ray Scattering 1071 Open Soo, Yun-Liang
3366
Weng, Shih-Chang
7366
08A1 08A1 VUV BM - (L-SGM) XPS, UPS 1081 Open Pi, Tun-Wen
7309
Yuh, Jih-Young
7253
08B1 08B1 VUV BM - AGM 1082 Open Pi, Tun-Wen
7309
Yuh, Jih-Young
7253
09A 09A1 VUV U50 - SPEM 1101 Open Chen, Chia-Hao
7325
Kuo, Yen-Chien
3267
09A2 VUV U50 - Spectroscopy 1102 Open Hsu, Yao-Jane
7311
Yu, Li-Chung
1102
11A1 11A1 VUV BM - (Dragon) MCD, XAS (PRT 75%) 1111 Open Lin, Hong-Ji
7113
Chang, Fan-Hsiu
3110
13A1 13A1 XR SW60 - X-ray Scattering 1131 Open Lee, Ming-Tao
7109
Weng, Shih-Chang
7366
13B1 13B1 PX SW60 - Protein Crystallography 1132 Open Jean, Yuch-Cheng
7321
Chen, Yi-Hui
7324
13C1 13C1 PX SW60 - Protein Crystallography 1133 Open Jean, Yuch-Cheng
7321
Chiang, Cheng-Hung
7369
14A1 14A1 VUV BM - IR Microscopy 1141 Open Lee, Yao-Chang
7333
Chen, Ching-Iue
7212
15A1 15A1 PX Biopharmaceuticals Protein Crystallography 1151 Open Jean, Yuch-Cheng
7321
Chou, Chung-Kuang
7310
16A1 16A1 XR BM - Tender X-ray Absorption, Diffraction 1161 Open Chan, Ting-Shan
7111
Luo, Zih-Jia
1161
17A1 17A1 XR W200 - X-ray Powder Diffraction 1171 Open Lee, Jey-Jau
7116
Wu, Lai-Chin
Yang, Yue-Lin
7343
7273
17B1 17B1 XR W200 - X-ray Scattering 1172 Open Lin, Yan-Gu
7336
Chang, Ying-Yi
7352
17C1 17C1 XR W200 - EXAFS 1173 Open Lee, Jyh-Fu
7117
Huang, Yu-Jie
7127
20A1 20A1 VUV BM - (H-SGM) XAS 1201 Open Chen, Jin-Ming
7115
Haw, Shu-Chih
5102
21 21A1 VUV U90 - (White Light) Chemical Dynamics (PRT 75%) 1211 Open Lee, Shih-Huang
7317
Chou, Yi-Ming
3269
21A2 VUV U90 - (White Light) Photochemistry 1210 Open Wu, Yu-Jong
7211
Chou, Sheng-Lung
3181
21B1 VUV U90 - (CGM) Angle-Resolved UPS 1212 Open Cheng, Cheng-Maw
7270
Huang, Tzu-Ping
7142
21B2 VUV U90 - Gas Phase 1212 Open Lee, Yin-Yu
7114
Huang, Tzu-Ping
7142
23A1 23A1 XR IASW - Small/Wide Angle X-ray Scattering 1231 Open Jeng, U-Ser
7108
Su, Chun-Jen
7205
24A1 24A1 VUV BM - (WR-SGM) XPS, UPS 1241 Open Yang, Yaw-Wen
7307
Wang, Chia-Hsin
7327

台灣光子源 (TPS) http://tpsbl.nsrrc.org.tw/index.aspx?lang=en
Line Group Beamline No. Beamline Name Beamline Ext. Status Spokesperson Ext. Manager Ext.
02A1 02A1 Brain Imaging Comm.05A1 05A1 Protein Microcrystallography 2051 Open Jean, Yuch-Cheng
7321
Tseng, Chien-Chang
7310
09A1 09A1 Temporally Coherent X-ray Diffraction 2091 Open Sheu, Hwo-Shuenn
7122
Chuang, Yu-Chun
Liu, Wei-Rein
7203
7130
21A1 21A1 X-ray Nanodiffraction 2211 Open Ku, Ching-Shun
7119
Chiu, Shang-Jui
Chaing, Ching-Yu
7128
6415
23A1 23A1 X-ray Nanoprobe 2231 Open Tang, Mau-Tsu
7107
Lin, Bi-Hsuan
7314
24A1 24A1 Soft X-ray tomography Comm.25A1 25A1 Coherent X-ray Scattering 2251 Open Huang, Yu-Shan
7332
Lin, Jhih-Min
7342
39A 39A1 Nanometer Angle-resolved Photoemission Spectroscopy Comm. Lin, Deng-Sung39A2 Nanometer Angle-resolved Photoemission Spectroscopy Comm. Cheng, Cheng-Maw
7270


41A1 41A1 Soft X-ray Scattering 2411 Comm. Huang, Di-Jing
8307
Huang, Hsiao-Yu
3264
44A1 44A1 Quick-scanning X-ray Absorption Spectroscopy 2441 Open Pao, Chih-Wen
7354
Chen, Jeng-Lung
7357
45A 45A1 Submicron Soft X-ray Spectroscopy 2451 Open Chainani, Ashish
Chang, Chun-Fu
7247
2452, 8240
Tsai, Huang-Ming
Kuo, Chang-Yang
7356
2452

Taiwan Beamline Office at SPring-8
Line Group Beamline No. PEC Beamline Name Beamline Ext. Status Spokesperson Ext. Manager Ext.
SP12B SP12B1 XR BM - Materials X-ray Study Open Ishii, Hirofumi

Liao, Yen-Fa
7327
SP12B2 PX BM - Protein X-ray Crystallography Open Chen, Chun-Jung
8307
Yoshimura, Masato
3156
SP12U1 SP12U1 XR U32 - Inelastic X-ray Scattering Open Nozomu, Hiraoka

Liao, Yen-Fa
Yoshimura, Masato
7327
3156
SP44XU SP44XU OSA U32 - Macromolecular Assemblies (International Collaboration) Open Chen, Chun-Jung
8307
Yoshimura, Masato
3156